[Excel] Tách chữ hoặc số trong ô bằng chức năng Text to Column

Trong cùng một ô dữ liệu có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, các bạn muốn tách các dữ liệu trong ô dữ liệu theo kiểu dữ liệu của nó. Ví dụ trong các ô dữ liệu các bạn nhập có chưa tọa độ điểm theo định dạng “X Y” các bạn muốn tách riêng “X” ra một ô và “Y” ở 1 ô khác để thuận tiện nhất cho việc tính chiều dài, vẽ, phun điểm ra bình đồ…. Excel hỗ trợ… Xem thêm